Salgs- og leveringsbetingelser

Böttcher Teknisk Gummi A/S

CVR DK3174 8194

1 Anvendelse og gyldighed.

1.1 Ethvert salg sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne inden levering.

2 Tilbud.

 2.1 Alle tilbud er bindende i 30 dage, således at tilbuddet skal være accepteret inden 30 dage fra datering af tilbuddet.

 3 Betaling.

 3.1 Der betales kontant ved levering, medmindre andet er skriftligt aftalt eller anført i fakturaen.

 3.2 Efter forfaldsdag beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente.

 3.3 Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen, medmindre modkrav skriftligt er anerkendt af sælger.

 4 Ejendomsforbehold.

 4.1 Det solgte forbliver sælger ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedr. ordren er fuldt ud erlagt. F.s.v. angår købers aksler, meddeler

køber panteret i disse, indtil samtlige beløb vedr. ordren er betalt.

 5 Levering og leveringssted.

 5.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse. Medmindre

andet skriftligt er aftalt, sker levering ab fabrik.

 5.2 Såfremt der er truffet aftale om levering på købers plads eller et af køber anvist sted, sker det på den måde, som sælger finder

hensigtsmæssigt. Forsendelse sker for købers regning og risiko.

Tab som følge af beskadigelse eller forsinkelse under forsendelse, erstattes således ikke.

 5.3 Sælger forbeholder sig ret til dellevering.

 6 Ansvar for forsinkelse

 6.1 Levering inden for 2 uger efter aftalt leveringstidspunkt betragtes ikke som forsinket levering.

 6.2 Sælger er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre køber godtgør, at forsinkelsen kan tilregnes sælger eller andre, for hvem

sælger er ansvarlig som agtsom.

 6.3 Angivelse af leveringsterminer er fastsat efter bedste skøn, men sælger forbeholder sig at udskyde terminen på grund af

omstændigheder, som angivet i pkt. 9.

 7 Ansvar for mangler

 7.1 Ved levering har køber pligt til straks og inden ibrugtagning at foretage forsvarlig undersøgelse af det solgte og kan ikke senere

påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være  opdaget af køber. For så vidt angår skjulte fejl og mangler skal køber

reklamere senest 6 måneder efter levering. Efter denne dato bortfalder købers misligholdelsesbeføjelser.

 7.2 Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning af evt. mangler ved omlevering inden for rimelig tid, uden at køber kan gøre yderligere krav gældende over for sælger.

 8 Produktansvar.

 8.1 For defekte produkter hæfter sælger alene efter ufravigelige regler.

 8.2 Sælger hæfter ikke for tingsskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse, herunder indgår i købers produktion.

 8.3 Sælger er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte.

 8.4 Sælger hæfter alene for personskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger, eller andre for hvem sælger har ansvaret for.

 8.5 Hvis sælger bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, det følger af

ovennævnte.

 8.6 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som sælger.

 9 Force majeure.

 9.1 Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke,

lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og

transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofe eller lignende

omstændigheder, som sælger ikke har kunnet undgå, og hvis følger sælger ikke har kunnet afværge.

9.2 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

9.3 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 2 måneder på grund af force majeure.

 

10 Ansvarsbegrænsning.

10.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab, indtrådt hos køber eller tredjemand uden hensyn til hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangler eller produktansvar.

 

11 Lovvalg og værneting.

11.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog finder den internationale købelov (CISG) ikke anvendelse og med retten i Horsens som første instans.